PROJEKT INDYWIDUALNY

PROJEKT INDYWIDUALNY

 • Pomoc w doborze działki budowlanej pod względem warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Przyszykowanie dokumentów oraz złożenie wniosku o warunki zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
 • Przyszykowanie dokumentów oraz złożenie wniosków o przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej lub gazowej.
 • Wystąpienie z wnioskiem o zgodę na zjazd z drogi.
 • Odrolnienie gruntów i inne (jeśli wymagane w rozumieniu przepisów prawa).
 • Sporządzenie koncepcji architektonicznej;
 • Po akceptacji koncepcji przez inwestora sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu ze wszystkimi branżami projektowymi.
 • Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku wymaganej do pozwolenia na budowę.
 • Sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu jeśli wymaga specyfika obiektu.
 • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami oraz z konserwatorem zabytków (jeśli wymagane w rozumieniu przepisów prawa).
 • Uzgodnienie i uzyskanie opinii ZUDP.
 • Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową.
 • Zapewnienie kierownika budowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie.
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w przypadku dokonania nieistotnych zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej.
 • Występowanie w roli pełnomocnika w imieniu Inwestora przed wszystkimi organami administracji.